Curs d’Anglès N3 ( B1) 2

Categories: ,

Data inici: Setembre 2023

Data fi: Desembre 2023

Hores teòriques: 180h

Horari: dilluns a divendres 16 a 19h 

Llengua vehicular: Català i Anglès

Modalitat: Presencial

Continguts

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa

1. Ampliació del camp semàntic i lèxic sobre temes generals d’interès per als alumnes i relacionats amb el seu àmbit personal, social i laboral: Relacions personals, laborals i socials. Vida quotidiana, personal, acadèmica i professional. Habitatge, llar i entorn. Activitats d’oci i temps lliure. Clima i medi ambient. Viatges i transports. Béns i serveis. Educació i formació. Salut i benestar físic. Ciència i tecnologia. Llengua i comunicació

2. Funcions o propòsits comunicatius:

   • Usos socials habituals de la llengua (salutacions, presentacions, agraïments, excuses i altres)
   • Control bàsic de la comunicació (repetir o sol·licitar repetició o aclariment i altres)
   •  Informació general (demanar i donar informació i altres)
   • Coneixement, opinions i valoracions
   • Desitjos, sensacions i sentiments
   • Instruccions, peticions i suggeriments

3. Varietats d’ús de la llengua: diferències entre el llenguatge formal i informal, parlat i escrit. Marcadors lingüístics de relacions socials. Les normes de cortesia.

4. Diferències de registre i els accents. Utilització de registres adequats al context, a l’interlocutor i a la intenció comunicativa al canal de comunicació, al suport, etc.

5. Aprofundiment en els elements culturals més rellevants: Similituds i diferències significatives entre costums, comportaments, actituds, valors o creences que prevalen entre parlants de la llengua anglesa i de la pròpia.

6. Establiment d’intercanvis comunicatius i coneixement d’informacions culturals dels països on es parla la llengua anglesa.

7. Anàlisi de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i entesa entre pobles, facilitador de l’accés al coneixement, altres cultures i enriquiment personal.

Elements gramaticals, fonètics i d’ortografia de la llengua anglesa

1. Revisió i ampliació dels continguts gramaticals estudiats en el N2, prestant especial atenció als punts que es descriuen a continuació.

   • Formació de paraules a partir de prefixos, sufixos i paraules compostes.
   • Revisió i ampliació de les estructures gramaticals estudiats en el nivell 2 i funcions principals adequades a diferents tipus de text i intencions comunicatives.
   • Tipus d’Oracions: afirmativa, negativa, disjuntiva, adversativa, interrogatives amb preposició al final, exclamatives, desideratives, impersonals. Subordinació nominal, de relatiu i adverbial. Oracions condicionals de 2° i 3er tipus. Oracions interrogatives amb preposició al final. Estil indirecte: canvis en els temps verbals i en altres elements de l’oració. Veu passiva amb temps simples i verbs modals
   • Substantius: Comptables i incomptables. Casos especials. Gènere i número
   • Adjectius: Modificacions de l’adjectiu. Formes, ús i posició (Repàs i ampliació). Comparatius i superlatius (Repàs i ampliació).
   • Determinants: Casos més comuns d’omissió de l’article, Formes, posició i usos de demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius i exclamatius. L’article determinat i indeterminat: usos més comuns i casos especials. Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all.
   •  Pronoms: Revisió i ampliació dels pronoms personals: subjecte i complement. Ús i posició. Possessius, demostratius, interrogatius, exclamatius i indefinits: reforç i ampliació. Reflexius, recíprocs i relatius.
   • Adverbis: Conjuncions i locucions conjuntives. Preposicions.
   • Verbs: Revisió dels temps verbals del N2.Formes per a expressar passat i futur.
   • Formes per a expressar condició. Verbs modals. Verbs seguits d’infinitiu i gerundi. Phrasal verbs. Estil indirecte: Correlació de temps verbals per a la transmissió d’informació d’acord amb la situació comunicativa. Veu passiva: present i passat simple.

2. Ús de regles de fonologia i ortografia

   • Ortografia adequada del lèxic i expressions treballades
   • Revisió de l’abecedari i lletrejo
   • Abreviatures i sigles més comunes
   • Correspondencia entre fonemes i lletres
   • Reconeixement i pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics
   • Reconeixement de les síl·labes tòniques
   • Entonació per a les funcions comunicatives treballades
   • Producció i interpretació de diferents patrons d’accentuació, ritme i entonació necessaris per a l’expressió i comprensió de diferents actituds i sentiments.
   • Aplicació de les principals regles ortogràfiques
   • Maneig dels signes de puntuació (punt, com, dos punts, punt i com, ratlla, parèntesi, cometes, signes d’interrogació i exclamació).

Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per a escoltar, parlar i conversa

1. Comprensió del significat general i específic de produccions orals corresponents a diferents àmbits.

2. Conferències i discursos sobre temes concrets i amb una certa abstracció dins del camp d’interès general de l’alumnat.

3. Missatges transmesos pels mitjans de comunicació i emesos tant en llengua estàndard com per parlants amb diferents accents.

4. Comunicació interpersonal sobre temes d’ús quotidià, d’interès general i temes abstractes, amb la finalitat de contestar en el moment.

5. Comprensió i inferència de significats no explícits, per a captar les idees principals o per a comprovar la comprensió usant claus contextuals en textos orals sobre temes diversos.

6. Comprensió global d’un missatge, sense necessitat d’entendre tots i cadascun dels elements d’aquest.

7. Elaboració de missatges orals sobre diversos assumptes relacionats amb interessos de l’alumnat o amb temes generals.

8. Ús de recursos variats per a facilitar la comunicació i de mecanismes que donin coherència i cohesió al discurs.

9. Correcció gramatical raonable i adequada pronunciació, ritme i entonació.

10. Participació en discussions i debats sobre temes d’actualitat en els quals s’expressin punts de vista sobre un tema conegut

11. Planificació i estructuració prèvia que ofereix informació detallada.

12. Utilització d’exemples adequats que argumentin les opinions i punts de vista expressats.

13. Arguments expressats amb claredat i desenvolupant actituds respectuoses, reflexives i crítiques davant les aportacions alienes.

14. Intervenció en converses amb un cert grau de fluïdesa, naturalitat i precisió, sobre temes variats, utilitzant mecanismes de participació, interacció i negociació de significats

Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per a llegir i escriure

1. Lectura de manera autònoma i comprensió de la informació general, específica i detallada

2. Continguda en diferents tipus de textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i laborals.

3. Comprensió i inferència de significats no explícits, postures, opinions o punts de vista procedents de textos propis dels mitjans de comunicació (articles, columnes d’opinió, missatges publicitaris) referits a temes concrets sobre l’actualitat.

4. Composició de textos senzills i d’una certa complexitat, adaptant-se a la intenció comunicativa, utilitzant el registre apropiat amb claredat, correcció gramatical i adequació lèxica sobre:

5. Textos sobre la vida laboral (cartes de presentació, sol·licituds, currículum,instruccions)

6. Textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i personals

7. Narracions i descripcions d’experiències, fets, idees i sentiments

8. Textos propis dels mitjans de comunicació

 

Dirigit a

Prioritàriament dirigit a persones treballadores ocupades.

Titulació

A la finalització de la formació, sempre i quan l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda. Hi haurà l’opció de realitzar la prova de Cambridge del nivell corresponent. Curs 100% subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Requisits d’accés

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones Treballadores ocupades.

 • Overview 0/4

  In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.