Curs d’Anglès N3 ( B1)

Categories: ,

Data inici: 19/12/2022

Data fi: 28/03/2023

Hores teòriques: 220h

Horari: dilluns a divendres 15 a 19h 

Llengua vehicular: Català i Anglès

Modalitat: Presencial

 

Continguts

Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa

1. Ampliació del camp semàntic i lèxic sobre temes generals d’interès per als alumnes i relacionats amb el seu àmbit personal, social i laboral: Relacions personals, laborals i socials. Vida quotidiana, personal, acadèmica i professional. Habitatge, llar i entorn. Activitats d’oci i temps lliure. Clima i medi ambient. Viatges i transports. Béns i serveis. Educació i formació. Salut i benestar físic. Ciència i tecnologia. Llengua i comunicació

2. Funcions o propòsits comunicatius:

   • Usos socials habituals de la llengua (salutacions, presentacions, agraïments, excuses i altres)
   • Control bàsic de la comunicació (repetir o sol·licitar repetició o aclariment i altres)
   •  Informació general (demanar i donar informació i altres)
   • Coneixement, opinions i valoracions
   • Desitjos, sensacions i sentiments
   • Instruccions, peticions i suggeriments

3. Varietats d’ús de la llengua: diferències entre el llenguatge formal i informal, parlat i escrit. Marcadors lingüístics de relacions socials. Les normes de cortesia.

4. Diferències de registre i els accents. Utilització de registres adequats al context, a l’interlocutor i a la intenció comunicativa al canal de comunicació, al suport, etc.

5. Aprofundiment en els elements culturals més rellevants: Similituds i diferències significatives entre costums, comportaments, actituds, valors o creences que prevalen entre parlants de la llengua anglesa i de la pròpia.

6. Establiment d’intercanvis comunicatius i coneixement d’informacions culturals dels països on es parla la llengua anglesa.

7. Anàlisi de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i entesa entre pobles, facilitador de l’accés al coneixement, altres cultures i enriquiment personal.

Elements gramaticals, fonètics i d’ortografia de la llengua anglesa

1. Revisió i ampliació dels continguts gramaticals estudiats en el N2, prestant especial atenció als punts que es descriuen a continuació.

   • Formació de paraules a partir de prefixos, sufixos i paraules compostes.
   • Revisió i ampliació de les estructures gramaticals estudiats en el nivell 2 i funcions principals adequades a diferents tipus de text i intencions comunicatives.
   • Tipus d’Oracions: afirmativa, negativa, disjuntiva, adversativa, interrogatives amb preposició al final, exclamatives, desideratives, impersonals. Subordinació nominal, de relatiu i adverbial. Oracions condicionals de 2° i 3er tipus. Oracions interrogatives amb preposició al final. Estil indirecte: canvis en els temps verbals i en altres elements de l’oració. Veu passiva amb temps simples i verbs modals
   • Substantius: Comptables i incomptables. Casos especials. Gènere i número
   • Adjectius: Modificacions de l’adjectiu. Formes, ús i posició (Repàs i ampliació). Comparatius i superlatius (Repàs i ampliació).
   • Determinants: Casos més comuns d’omissió de l’article, Formes, posició i usos de demostratius, possessius, indefinits, numerals, interrogatius i exclamatius. L’article determinat i indeterminat: usos més comuns i casos especials. Altres determinants: another, other, both, each, such, neither, either, all.
   •  Pronoms: Revisió i ampliació dels pronoms personals: subjecte i complement. Ús i posició. Possessius, demostratius, interrogatius, exclamatius i indefinits: reforç i ampliació. Reflexius, recíprocs i relatius.
   • Adverbis: Conjuncions i locucions conjuntives. Preposicions.
   • Verbs: Revisió dels temps verbals del N2.Formes per a expressar passat i futur.
   • Formes per a expressar condició. Verbs modals. Verbs seguits d’infinitiu i gerundi. Phrasal verbs. Estil indirecte: Correlació de temps verbals per a la transmissió d’informació d’acord amb la situació comunicativa. Veu passiva: present i passat simple.

2. Ús de regles de fonologia i ortografia

   • Ortografia adequada del lèxic i expressions treballades
   • Revisió de l’abecedari i lletrejo
   • Abreviatures i sigles més comunes
   • Correspondencia entre fonemes i lletres
   • Reconeixement i pronunciació dels fonemes vocàlics i consonàntics
   • Reconeixement de les síl·labes tòniques
   • Entonació per a les funcions comunicatives treballades
   • Producció i interpretació de diferents patrons d’accentuació, ritme i entonació necessaris per a l’expressió i comprensió de diferents actituds i sentiments.
   • Aplicació de les principals regles ortogràfiques
   • Maneig dels signes de puntuació (punt, com, dos punts, punt i com, ratlla, parèntesi, cometes, signes d’interrogació i exclamació).

Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per a escoltar, parlar i conversa

1. Comprensió del significat general i específic de produccions orals corresponents a diferents àmbits.

2. Conferències i discursos sobre temes concrets i amb una certa abstracció dins del camp d’interès general de l’alumnat.

3. Missatges transmesos pels mitjans de comunicació i emesos tant en llengua estàndard com per parlants amb diferents accents.

4. Comunicació interpersonal sobre temes d’ús quotidià, d’interès general i temes abstractes, amb la finalitat de contestar en el moment.

5. Comprensió i inferència de significats no explícits, per a captar les idees principals o per a comprovar la comprensió usant claus contextuals en textos orals sobre temes diversos.

6. Comprensió global d’un missatge, sense necessitat d’entendre tots i cadascun dels elements d’aquest.

7. Elaboració de missatges orals sobre diversos assumptes relacionats amb interessos de l’alumnat o amb temes generals.

8. Ús de recursos variats per a facilitar la comunicació i de mecanismes que donin coherència i cohesió al discurs.

9. Correcció gramatical raonable i adequada pronunciació, ritme i entonació.

10. Participació en discussions i debats sobre temes d’actualitat en els quals s’expressin punts de vista sobre un tema conegut

11. Planificació i estructuració prèvia que ofereix informació detallada.

12. Utilització d’exemples adequats que argumentin les opinions i punts de vista expressats.

13. Arguments expressats amb claredat i desenvolupant actituds respectuoses, reflexives i crítiques davant les aportacions alienes.

14. Intervenció en converses amb un cert grau de fluïdesa, naturalitat i precisió, sobre temes variats, utilitzant mecanismes de participació, interacció i negociació de significats

Desenvolupament d’habilitats lingüístiques per a llegir i escriure

1. Lectura de manera autònoma i comprensió de la informació general, específica i detallada

2. Continguda en diferents tipus de textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i laborals.

3. Comprensió i inferència de significats no explícits, postures, opinions o punts de vista procedents de textos propis dels mitjans de comunicació (articles, columnes d’opinió, missatges publicitaris) referits a temes concrets sobre l’actualitat.

4. Composició de textos senzills i d’una certa complexitat, adaptant-se a la intenció comunicativa, utilitzant el registre apropiat amb claredat, correcció gramatical i adequació lèxica sobre:

5. Textos sobre la vida laboral (cartes de presentació, sol·licituds, currículum,instruccions)

6. Textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i personals

7. Narracions i descripcions d’experiències, fets, idees i sentiments

8. Textos propis dels mitjans de comunicació

 

Dirigit a

Prioritàriament dirigit a persones en situació d’atur. 

Titulació

A la finalització de la formació, sempre i quan l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda. Hi haurà l’opció de realitzar la prova de Cambridge del nivell corresponent. Curs 100% subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Requisits d’accés

Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones en situació d’atur.