Curs d’Anglès N2 (A2)

Categories: ,

Data inici: 11/04/2023

Data fi: 27/06/2023

Hores teòriques: 220h

Horari: dilluns a divendres 15 a 19h 

Llengua vehicular: Català i Anglès

Modalitat: Presencial

Continguts
1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
‐ Utilització de la llengua anglesa per a:
Referir-se a accions habituals o del moment present
Referir-se a accions i situacions del passat
Expressar situacions i fets en futur.
Donar i demanar informació.
Expressar opinions, actituds i coneixements.
Expressar gustos, desitjos i sentiments
Proposar una acció, oferir, convidar i respondre a propostes i invitacions
Relacionar-se amb altres persones.
Reaccionar i cooperar en la interacció
Reconeixement aspectes sociolingüístics i culturals. Usos formals i informals.
Marcadors lingüístics de relacions socials
Normes de cortesía
Característiques més significatives de les costums, normes, actituds i valors de la societat de la llengua que s’està estudiant.
Elements culturals més rellevants dels països on es parla llengua extranjera
‐ Utilització del vocabulari en l’expressió oral i escrita:
Utilització Expressions comuns, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb continguts d’altres materias del currículo.
Reconeixement de sinònims, antònims, (false friends) i formació de paraules a partir de prefixos i sufixos.

2. Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa.
‐ Construcció d’oracions
Oracions i frases. Ordre sintàctic dels elements. Concordances bàsiques. Ús d’estructures i funcions associades a diferents situacions de comunicació.
Tipus d’oracions: Simples i compostes
Oracions declaratives afirmatives, negatives, interrogatives i exclamatives
Coordinació i subordinació amb els enllaços més freqüents.
Conjuncions coordinants i subordinades més habituals
Preposicions i locucions prepositives més freqüents.
‐ Substantius: Gènere i número. Plurals irregulars. Contables i incontables.
‐ Adjectius: Tipus, ús i posició. Graus igualtat, comparatiu i superlatiu. Formes irregulars.
‐ Adverbis: Us i posició. Diferents tipus d’expressions més freqüents. Expressions freqüents de lloc, temps, mode, freqüència, quantitat i probabilitat. Expressions d’afirmació i negació
‐ Determinants. Tipus i usos més freqüents. Utilització en les oracions.
L’artícle determinat i indeterminat
Usos més comuns i omissió de l’article
Demostratius i Interrogatius
Numerals cardinals i ordinals. Partitius més comuns
Indefinits més freqüents
Posesius
Altres determinants: another, other
– Pronoms: Personals: subjecte i complement. Posició. Possessius. Impersonals. Demostratius. Interrogatius. Indefinits. Relatius
‐ Ús de les formes verbals.
Utilització dels verbs Auxiliars. Temps verbals.
Formes i ús del verb be
Auxiliars: do, be, have
Present simple/Present continuo
Past simple/Past continuous
Present Perfect
Past simple. Formes regulars i irregulars
Future be going to
Future: present continuous i present simple
Imperative
Verbs modals: can/could, may, must, should, would. Característique i ús
Veu passiva: present y past simple
– Descripció i comparació hàbits i estils de vida amb accions en curs. Present simple i continuous. Used to + infinitivo. Pronoms interrogatius.

– Expressió de fets passats vinculats amb el present o amb un passat anterior. Past simple i continuous. Present perfect: for, since, already, yet, etc. Preguntes subjecte i objecte. Marcadors del discurs.
– Realització de prediccions i expressar intencions. Expressar certesa i probabilitat. Will. Be going to/ Present continuous. Oracions temporals i condicionals (tipo I). May/might/can/can’t, etc.
– Expressió de preferències i opinions. Fer invitacions i respondre a les mateixes.I love/like/enjoy/don’t like/hate/It’s too ¿, etc. Connectors: and, because, but, so, such, both, etc.
– Realització de hipótesis i donar consells. Oracions condicionals(tipo II). Should/ Shouldn’t.
– Transmetre les opinions i idees d’altres. Estil indirecte. Expressions temporals.
– Expressar processos y canvis. Veu passiva.
– Ús de les regles de fonologia i ortografia
Reconeixement de símbols fonètics i pronunciació de fonemes d’especial dificultat.
Ortografía adequada del lèxic i expressions treballades.
Pronunciació de formes contractes i en formes de temps verbals. Formes dèbils.
Producció autónoma del ritme i entonació.
Fonemes (vocals i consonants). Síl·labes tòniques
Correspondència fonema-lletra. Lletreig.
Aplicació de les principals regles ortogràfiques
Utilització dels signes de puntuació (punt, coma, dos punts, punt i coma, ratlla, parèntesis, comilles, signes d’interrogació i exclamació).
3. Produccions orals en llengua anglesa
– Comprensió del significat general i específic de xerrades sobre temes coneguts presentats de forma clara i organitzada.
– Comprensió de la comunicació interpersonal, amb la fi de donar resposta de forma immediata.
– Comprensió general de les dades més rellevants de programes emesos pels mitjans audiovisual amb llenguatge clar i senzill.
– Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: context verbal i no verbal, coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de l’actitud i intenció de la persona que parla.
– Producció oral de descripcions, narracions i explicacions sobre experiències, aconteixements i continguts diversos, tenint en compte els elements de cohesió i coherència.
– Valoració de la correcció formal a la producció de missatges orals.
– Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i d’interès personal amb diversos fins comunicatius. Mostrant respecte cap als errors i dificultats que puguin tenir els altres.
– Utilització de respostes espontànies i precises a situacions de comunicació a l’aula.
– Ús de convencions pròpies de la conversa en activitats de comunicació reals i simulades: torn de paraula, canvi de tema, etc.
– Us autònom de estratègies de comunicació per a iniciar, mantenir i finalitzar la interacció.

4. Produccions escrites en llengua anglesa
– Identificació del tema d’un text escrit amb el recolzament contextual que aquest contingui.
– Identificació de la intenció de l’emissor del missatge.
– Inferencia de significats i informacions desconegudes, mitjançant la interpretació d’elements lingüístics i no lingüístics.
– Comprensió general i específica de diversos textos, en suport paper i digital, d’interès general.
– Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els seus interessos.
– Obtenció d’informació a partir de distintes fonts, en suport paper, digital o multimedia, per a la realització de feines específiques.
– Consolidació d’estratègies de lectura ja utilitzades.
– Composició de textos diversos, amb lèxic adequat al tema i al context, amb els elements necessaris de cohesió per a marcar amb claredat la relació entre idees i fent servir, amb autonomia, estratègies bàsiques en el procés de composició escrita (planificació, textualització i revisió).
– Ús amb certa autonomía del registre apropiat al lector al que va dirigit el text (formal i informal)
– Comunicació personal amb persones que parlen la llengua extranjera mitjançant la correspondència postal o fent servir mitjans informàtics.
– Ús correcte de la ortografia i dels diferents signes de puntuació.
– Interès per la presentació dels textos escrits, en suport paper i digital.
Dirigit a
Prioritàriament dirigit a persones en situació d’atur.

Titulació
A la finalització de la formació, sempre i quan l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda. Hi haurà l’opció de realitzar la prova de Cambridge del nivell corresponent. Curs 100% subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Requisits d’accés
Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones en situació d’atur.