Curs d’Anglès N2 (A2)

Categories: ,

Data inici: 11/04/2023

Data fi: 27/06/2023

Hores teòriques: 220h

Horari: dilluns a divendres 15 a 19h 

Llengua vehicular: Català i Anglès

Modalitat: Presencial

Continguts
1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
‐ Utilització de la llengua anglesa per a:
Referir-se a accions habituals o del moment present
Referir-se a accions i situacions del passat
Expressar situacions i fets en futur.
Donar i demanar informació.
Expressar opinions, actituds i coneixements.
Expressar gustos, desitjos i sentiments
Proposar una acció, oferir, convidar i respondre a propostes i invitacions
Relacionar-se amb altres persones.
Reaccionar i cooperar en la interacció
Reconeixement aspectes sociolingüístics i culturals. Usos formals i informals.
Marcadors lingüístics de relacions socials
Normes de cortesía
Característiques més significatives de les costums, normes, actituds i valors de la societat de la llengua que s’està estudiant.
Elements culturals més rellevants dels països on es parla llengua extranjera
‐ Utilització del vocabulari en l’expressió oral i escrita:
Utilització Expressions comuns, frases fetes i lèxic sobre temes d’interès personal i general, temes quotidians i temes relacionats amb continguts d’altres materias del currículo.
Reconeixement de sinònims, antònims, (false friends) i formació de paraules a partir de prefixos i sufixos.

2. Elements gramaticals i fonètics en l’ús de la llengua anglesa.
‐ Construcció d’oracions
Oracions i frases. Ordre sintàctic dels elements. Concordances bàsiques. Ús d’estructures i funcions associades a diferents situacions de comunicació.
Tipus d’oracions: Simples i compostes
Oracions declaratives afirmatives, negatives, interrogatives i exclamatives
Coordinació i subordinació amb els enllaços més freqüents.
Conjuncions coordinants i subordinades més habituals
Preposicions i locucions prepositives més freqüents.
‐ Substantius: Gènere i número. Plurals irregulars. Contables i incontables.
‐ Adjectius: Tipus, ús i posició. Graus igualtat, comparatiu i superlatiu. Formes irregulars.
‐ Adverbis: Us i posició. Diferents tipus d’expressions més freqüents. Expressions freqüents de lloc, temps, mode, freqüència, quantitat i probabilitat. Expressions d’afirmació i negació
‐ Determinants. Tipus i usos més freqüents. Utilització en les oracions.
L’artícle determinat i indeterminat
Usos més comuns i omissió de l’article
Demostratius i Interrogatius
Numerals cardinals i ordinals. Partitius més comuns
Indefinits més freqüents
Posesius
Altres determinants: another, other
– Pronoms: Personals: subjecte i complement. Posició. Possessius. Impersonals. Demostratius. Interrogatius. Indefinits. Relatius
‐ Ús de les formes verbals.
Utilització dels verbs Auxiliars. Temps verbals.
Formes i ús del verb be
Auxiliars: do, be, have
Present simple/Present continuo
Past simple/Past continuous
Present Perfect
Past simple. Formes regulars i irregulars
Future be going to
Future: present continuous i present simple
Imperative
Verbs modals: can/could, may, must, should, would. Característique i ús
Veu passiva: present y past simple
– Descripció i comparació hàbits i estils de vida amb accions en curs. Present simple i continuous. Used to + infinitivo. Pronoms interrogatius.

– Expressió de fets passats vinculats amb el present o amb un passat anterior. Past simple i continuous. Present perfect: for, since, already, yet, etc. Preguntes subjecte i objecte. Marcadors del discurs.
– Realització de prediccions i expressar intencions. Expressar certesa i probabilitat. Will. Be going to/ Present continuous. Oracions temporals i condicionals (tipo I). May/might/can/can’t, etc.
– Expressió de preferències i opinions. Fer invitacions i respondre a les mateixes.I love/like/enjoy/don’t like/hate/It’s too ¿, etc. Connectors: and, because, but, so, such, both, etc.
– Realització de hipótesis i donar consells. Oracions condicionals(tipo II). Should/ Shouldn’t.
– Transmetre les opinions i idees d’altres. Estil indirecte. Expressions temporals.
– Expressar processos y canvis. Veu passiva.
– Ús de les regles de fonologia i ortografia
Reconeixement de símbols fonètics i pronunciació de fonemes d’especial dificultat.
Ortografía adequada del lèxic i expressions treballades.
Pronunciació de formes contractes i en formes de temps verbals. Formes dèbils.
Producció autónoma del ritme i entonació.
Fonemes (vocals i consonants). Síl·labes tòniques
Correspondència fonema-lletra. Lletreig.
Aplicació de les principals regles ortogràfiques
Utilització dels signes de puntuació (punt, coma, dos punts, punt i coma, ratlla, parèntesis, comilles, signes d’interrogació i exclamació).
3. Produccions orals en llengua anglesa
– Comprensió del significat general i específic de xerrades sobre temes coneguts presentats de forma clara i organitzada.
– Comprensió de la comunicació interpersonal, amb la fi de donar resposta de forma immediata.
– Comprensió general de les dades més rellevants de programes emesos pels mitjans audiovisual amb llenguatge clar i senzill.
– Ús d’estratègies de comprensió dels missatges orals: context verbal i no verbal, coneixements previs sobre la situació, identificació de paraules clau, identificació de l’actitud i intenció de la persona que parla.
– Producció oral de descripcions, narracions i explicacions sobre experiències, aconteixements i continguts diversos, tenint en compte els elements de cohesió i coherència.
– Valoració de la correcció formal a la producció de missatges orals.
– Participació en converses i simulacions sobre temes quotidians i d’interès personal amb diversos fins comunicatius. Mostrant respecte cap als errors i dificultats que puguin tenir els altres.
– Utilització de respostes espontànies i precises a situacions de comunicació a l’aula.
– Ús de convencions pròpies de la conversa en activitats de comunicació reals i simulades: torn de paraula, canvi de tema, etc.
– Us autònom de estratègies de comunicació per a iniciar, mantenir i finalitzar la interacció.

4. Produccions escrites en llengua anglesa
– Identificació del tema d’un text escrit amb el recolzament contextual que aquest contingui.
– Identificació de la intenció de l’emissor del missatge.
– Inferencia de significats i informacions desconegudes, mitjançant la interpretació d’elements lingüístics i no lingüístics.
– Comprensió general i específica de diversos textos, en suport paper i digital, d’interès general.
– Lectura autònoma de textos més extensos relacionats amb els seus interessos.
– Obtenció d’informació a partir de distintes fonts, en suport paper, digital o multimedia, per a la realització de feines específiques.
– Consolidació d’estratègies de lectura ja utilitzades.
– Composició de textos diversos, amb lèxic adequat al tema i al context, amb els elements necessaris de cohesió per a marcar amb claredat la relació entre idees i fent servir, amb autonomia, estratègies bàsiques en el procés de composició escrita (planificació, textualització i revisió).
– Ús amb certa autonomía del registre apropiat al lector al que va dirigit el text (formal i informal)
– Comunicació personal amb persones que parlen la llengua extranjera mitjançant la correspondència postal o fent servir mitjans informàtics.
– Ús correcte de la ortografia i dels diferents signes de puntuació.
– Interès per la presentació dels textos escrits, en suport paper i digital.
Dirigit a
Prioritàriament dirigit a persones en situació d’atur.

Titulació
A la finalització de la formació, sempre i quan l’alumne hagi superat l’avaluació del curs, rebrà un diploma d’acreditació de la formació rebuda. Hi haurà l’opció de realitzar la prova de Cambridge del nivell corresponent. Curs 100% subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Requisits d’accés
Es considerarà prioritaria la participació a les accions formatives subvencionades de les persones en situació d’atur.

  • Overview 0/4

    In this section we'll show you how this course has been structured and how to get the most out of it. We'll also show you how to solve the exercises and submit quizzes.